Werkgever
Werknemer

Uitkeringen

IVA

IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten en is een uitkering waarvoor mensen in aanmerking komen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Volledig betekent in dit geval 80% of meer arbeidsongeschikt en langdurig betekent geen of een geringe kans op herstel.

Als in een vroeg stadium duidelijk is dat de werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, dan kan de werknemer een verkorte wachttijd aanvragen. Het dienstverband en daarmee de loondoorbetaling blijft ten minste 2 jaar in stand.

Hoogte

De hoogte van de IVA-uitkering bedraagt 75% van het laatstverdiende (gemaximeerde) salaris.


Duur

De duur van de IVA-uitkering is begrenst op de AOW-leeftijd. De IVA-uitkering eindigt:

  • Op het moment dat de (ex-)werknemer niet meer volledig en/of duurzaam arbeidsongeschikt is;
  • Op de AOW-leeftijd;
  • Als de (ex-)werknemer langer dan drie maanden verblijft in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten over het uitbetalen van uitkeringen;
  • Als de (ex-)werknemer in detentie verblijft.

Bovenwettelijk

De werknemer ontvangt een arbeidsongeschiktheidspensioen van 10% van de grondslag. De werknemer met een grondslag hoger dan het gemaximeerde WIA-dagloon ontvangt daarnaast 70% van de grondslag minus het maximumdagloon.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Uitkeringen

IVA

Kunt u vanwege uw ziekte helemaal niet meer werken en is de kans dat u herstelt klein? Dan krijgt u een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten.


Hoogte

De hoogte van de IVA bedraagt 75% van het laatstverdiende (gemaximeerde) loon. Is er sprake van hulpbehoevendheid, dan kan het UWV een verhoging van de uitkering toekennen.

Mogelijk komt u tevens in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) als aanvullende uitkering. De hoogte van het AOP bedraagt 10% van de grondslag. Hebt u een grondslag hoger dan het gemaximeerde WIA-dagloon? Ontvangt u daarnaast een AOP ter hoogte van 70% van de grondslag minus het maximumdagloon.


Duur

De uitkering loopt in beginsel door totdat u de AOW-leeftijd bereikt. De IVA-uitkering eindigt ook als u niet meer volledig en/of duurzaam arbeidsongeschikt bent. Verder eindigt de uitkering als:

  • U langer dan drie maanden verblijft in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten over het uitbetalen van uitkeringen;
  • U in detentie verblijft.

 

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.