Werkgever
Werknemer

Re-integratie

Sancties

Als u, als werkgever, geen of onvoldoende re-integratieinspanningen verricht kan UWV een sanctie opleggen. Uw loondoorbetalingsplicht kan worden verlengd. UWV kan ook een loonsanctie opleggen als u in uw eigen organisatie geen passend werk had en u te weinig moeite heeft gedaan om bij een andere werkgever passend werk te zoeken. Een loonsanctie kan ook worden opgelegd als de re-integratie tweede spoor wel is ingezet, maar te laat. UWV moet een dergelijke maatregel goed motiveren, omdat de consequenties voor de werkgever groot zijn en de wet niet exact kan regelen wanneer de werkgever nalatig is.

U kunt richting werknemers ook sancties opleggen, want vrijblijvend zijn de re-integratieverplichtingen niet.

Het staken van het loon

Een werknemer die niet voldoende meewerkt aan zijn re-integratie, verspeelt zijn recht op loondoorbetaling. U moet de werknemer eerst hiervoor waarschuwen en schriftelijk mededelen dat het loon wordt gestaakt. In de volgende situaties heeft de zieke werknemer geen recht op loondoorbetaling meer:

 • Als de werknemer de ziekte met opzet heeft veroorzaakt, of als de ziekte een gevolg is van een ziekte of handicap waarover de werknemer bij een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt;
 • Zolang de werknemer zijn genezing belemmert of vertraagt;
 • Zolang de werknemer weigert zonder goede reden passende arbeid te verrichten;
 • Zolang de werknemer weigert zonder goede reden mee te werken aan redelijke voorschriften van zijn werkgever gericht op zijn re-integratie;
 • Zolang de werknemer zonder goede reden weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak gericht op werkhervatting.

Ontslaan

Met de Wet verbetering poortwachter is een nieuwe reden voor ontslag geïntroduceerd: het verwijtbaar niet meewerken aan re-integratie. Op basis van deze wet mag u een werknemer ontslaan vóórdat twee jaar ziekte zijn verstreken. Het gaat hier om een ultieme sanctie.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Re-integratie

Sancties

De re-integratieverplichtingen zijn niet vrijblijvend. Uw werkgever (en UWV) kunnen verschillende sancties opleggen.

 1. Als u zich niet inzet voor re-integratie riskeert u uw recht op een WIA-uitkering (geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend);
 2. Uw werkgever kan uw loon staken als u niet voldoende meewerkt aan uw re-integratie. Uw werkgever moet u hierover eerst waarschuwen en u schriftelijk mededelen dat het loon wordt gestaakt. In de volgende situaties heeft u geen recht op loondoorbetaling meer: 
  • Als u met opzet de ziekte heeft veroorzaakt;
  • Als uw ziekte een gevolg is van een ziekte of handicap waarover u bij een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt;
  • Zolang u uw genezing belemmert of vertraagt;
  • Zolang u weigert zonder goede reden passende arbeid te verrichten;
  • Zolang u weigert zonder goede reden mee te werken aan redelijke voorschriften van uw werkgever gericht op zijn re-integratie;
  • Zolang u zonder goede reden weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak gericht op werkhervatting.
 3. In het uiterste geval kan uw werkgever u ontslaan. Het ontslagverbod geldt niet als u terecht niet meewerkt aan uw re-integratie.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.