Werkgever
Werknemer

Over Re-integratiegids VO

De Re-integratiegids-VO is gemaakt om werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs te ondersteunen bij de re-integratie vanuit zowel arbeidsongeschiktheid als werkloosheid. Het is een digitaal hulpmiddel waarbij makkelijk en snel kan worden opgezocht wat u kan en/of moet doen in het geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, ontslag en werkloosheid. Deze site bevat up-to-date informatie, aangepast en afgestemd op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en actualiteiten.

Hoe zit deze site in elkaar?

Deze site is onderverdeeld in vier hoofdthema's, nl:

Bij elk thema kunt u kiezen tussen informatie voor 'werkgever' en 'werknemer'. Deze informatie is weer onderverdeeld in 'wat moet' en 'wat helpt'. Bij 'wat moet' vindt u informatie over rechten en plichten zoals de wet verbetering poortwachter, hoogte en duur van uitkeringen, het opzeggen van een dienstbetrekking en re-integratie van werklozen. Bij 'wat helpt' vindt u praktische tips, aandachtspunten en good practices.

Ook wordt duidelijk welke mogelijkheden beide partijen hebben met betrekking tot het benaderen van professionals. Er staat aangegeven of de werkgever en de (arbeidsongeschikte) werknemer recht hebben op bepaalde subsidies. Verder wordt er uitgelegd wat er gebeurt als de partijen zich niet aan afspraken houden.

Heeft u vragen?

Voor vragen over sociale zekerheid kunt u terecht bij diverse instanties. Zie contact voor meer informatie.

Redactie

Deze site is ontwikkeld door Loyalis Kennis en Consult en Astri. Zij zijn bijgestaan door een klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers van scholen, de bonden, de VO-raad en Voion.

Voion
Het voortgezet onderwijs: een aantrekkelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken! Dat is waar Voion, in samenwerking met scholen, de VO-raad en vakbonden, aan wil bijdragen. We initiëren onderzoek en delen kennis over de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. We inspireren met praktijkverhalen en ontwikkelen instrumenten en handreikingen die toepasbaar zijn voor de hele sector. Samen werken we aan het beste onderwijs.

Heeft u opmerkingen of suggesties voor deze site? Stuur dan een e-mail naar info@voion.nl

Over Re-integratiegids VO

De Re-integratiegids-VO is gemaakt om werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs te ondersteunen bij de re-integratie vanuit zowel arbeidsongeschiktheid als werkloosheid. Het is een digitaal hulpmiddel waarbij makkelijk en snel kan worden opgezocht wat u kan en/of moet doen in het geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, ontslag en werkloosheid. Deze site bevat up-to-date informatie, aangepast en afgestemd op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en actualiteiten.


Hoe zit deze site in elkaar?

Deze site is onderverdeeld in vier hoofdthema’s, nl:

Bij elk thema kunt u kiezen tussen informatie voor ‘werkgever’ en ‘werknemer’. Deze informatie is weer onderverdeeld in ‘wat moet’ en ‘wat helpt’. Bij ‘wat moet’ vindt u informatie over uw rechten en plichten zoals de wet verbetering poortwachter. Duidelijk wordt of u recht heeft op een uitkering (en zo ja, welke) in het geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Ook wordt uitgelegd hoe het re-integratieproces verloopt van het begin- tot eindstadium en aan welke regels u (en uw werkgever) zich dient te houden.
Bij ‘wat helpt’ vindt u praktische tips.


Heeft u vragen?

Voor vragen over sociale zekerheid kunt u terecht bij diverse instanties. Zie Contact voor meer informatie.


Redactie

Deze site is ontwikkeld door Loyalis Kennis en Consult en Astri. Zij zijn bijgestaan door een klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers van scholen, de bonden, de VO-raad en Voion.

Voion
Voion is het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs en zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion ondersteunt schoolbesturen, directies, P&O-ers, mr-en, arbocoördinatoren, maar ook docenten, oop’ers en sociale partners. Voion ontsluit kennis, doet onderzoek, ontwikkelt nieuwe instrumenten en adviseert en begeleidt scholen in (pilot)projecten. Ook initieert en faciliteert Voion netwerken op verschillende niveaus, publiceert good practices en biedt trainingen aan. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs.

Heeft u opmerkingen of suggesties voor deze site? Stuurt u dan een e-mail naar info@voion.nl