Werkgever
Werknemer

Premie

De WIA wordt gefinancierd uit twee premies: de landelijke basispremie en de gedifferentieerde premie. De landelijke basispremie wordt gebruikt voor de financiering van de IVA-uitkeringen en de WGA-uitkeringen langer dan 10 jaar. WGA-uitkeringen die nog geen 10 jaar lopen, worden gedeeltelijk vanuit de landelijke basispremie gefinancierd: alleen het gedeelte van de loonaanvullingsuitkering dat hoger is dan de vervolguitkering wordt uit de basispremie betaald. Ook alle lopende WAO-uitkeringen worden betaald uit de basispremie.

De gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas) bestaat sinds 2014 uit drie premiecomponenten: een gedifferentieerde premie WGA-vast, een gedifferentieerde premie WGA-flex en een gedifferentieerde premie ZW-flex. Om de premie voor u als werkgever te berekenen wordt gebruikgemaakt van een indeling in klassen, te weten kleine werkgevers, middelgrote werkgevers en grote werkgevers. Valt u onder de kleine werkgevers? Dan gelden voor u sectorale premies voor elk van de drie Whk-premiecomponenten. Grote werkgevers daarentegen betalen drie op werkgeversniveau gedifferentieerde premies, en middelgrote werkgevers zitten hier tussenin: zij betalen drie premies die zijn opgebouwd uit een gedeeltelijke sectorale premie en een gedeeltelijke op werkgeversniveau gedifferentieerde premie.


Gedifferentieerde WGA-flex premie

Met ingang van 1 januari 2014 is er een nieuwe gedifferentieerde WGA-flex premie. Met “WGA-flex” worden alle WGA-uitkeringen bedoeld die zijn toegekend in aansluiting op een ZW-uitkering van een tijdelijke werknemer die ziek uit dienst gaat. U als werkgever betaalt dus de WGA-uitkering van een werknemer die vanuit de ZW in de WGA is gestroomd.

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de verzekering voor WGA-vast en WGA-flex samengevoegd. Vanaf dat moment heeft u de mogelijkheid om voor deze combinatie eigenrisicodrager te worden. Ook zal de wetgeving per deze datum dusdanig veranderen dat de verschillen tussen private en publieke verzekering WGA worden verkleind.


Gedifferentieerde premie berekenen

Stap 1: 
Bereken uw individuele werkgeversrisico: (uw totaal betaalde WGA-uitkeringen in t-2 X 100) : uw gemiddelde premieplichtige loonsom over t-6 t/m t-2. T-2 wil zeggen dat voor het bepalen van de premie in 2017 er wordt gekeken naar de uitkeringen die zijn verstrekt in 2015.
Stap 2:
Bereken het verschil tussen het gemiddelde werkgeversrisico en uw individuele werkgeversrisico:
Individueel werkgeversrisico -/- gemiddeld werkgeversrisico.
Is de uitkomst van deze stap negatief? Dan krijgt u als werkgever korting op het rekenpercentage. Bij een positieve uitkomst wordt een toeslag berekend.
Stap 3:
Vermenigvuldig het resultaat uit stap 2 met de correctiefactor werkgeversrisico: (Individueel werkgeversrisico -/- gemiddeld werkgeversrisico) X correctiefactor werkgeversrisico
Stap 4:
Bereken de gedifferentieerde premie: Rekenpercentage + of -/- de uitkomst van stap 3

 

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Premie

De WIA wordt gefinancierd uit twee premies: de landelijke basispremie en de gedifferentieerde premie. De premie voor de WIA betaalt de werkgever.  
Begin 2014 is het onderdeel premiedifferentiatie uit de wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Als gevolg hiervan is de premiedifferentiatie uitgebreid met twee additionele premiecomponenten. Een ter dekking van de WGA-lasten voor werknemers met een flexibel dienstverband en een ter dekking van de Ziektewetuitkering voor werknemers met een flexibel dienstverband.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.