Werkgever
Werknemer

Re-integratie

Subsidies

Neemt of houdt u een werknemer met een arbeidshandicap of ziekte in dienst, dan kunt u ter compensatie voor eventuele hogere kosten een beroep doen op een aantal financiële voordelen van UWV en de gemeenten. Dat varieert van kortingen op de sociale premies tot een vergoeding voor aanpassingen op de werkplek. Ook voor het in dienst nemen van oudere werknemers bestaan er financiële voordelen.

No risk polis

De no-riskpolis is een regeling die voor u geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Dit houdt in dat u:

 • een Ziektewet-uitkering voor uw werknemer kunt krijgen als hij ziek wordt;
 • geen hogere premie hoeft te betalen voor de Ziektewet;
 • geen hogere premie hoeft te betalen als hij in de WGA komt.

Voorwaarden no risk polis
U hoeft de no-riskpolis niet van tevoren aan te vragen voor uw werknemer. Op het moment dat uw werknemer ziek wordt, geeft u op het formulier aan dat voor hem de no-riskpolis geldt. UWV beoordeelt dan of hij op basis van de voorwaarden van de no-riskpolis een Ziektewet-uitkering krijgt.

De no-riskpolis geldt als:

 • de werknemer bij het begin van zijn dienstverband een WIA-uitkering had en hij ziek wordt binnen 5 jaar na de start van het dienstverband;
 • de werknemer in dienst blijft bij zijn werkgever na toekenning van de WIA-uitkering. De no-riskpolis geldt als hij ziek wordt binnen 5 jaar na de start van de WIA-uitkering;
 • de aanvraag voor een WIA-uitkering bij het einde van de wachttijd is afgewezen. In de afwijzingsbrief staat dat de no-riskpolis geldt in een nieuw dienstverband dat start binnen 5 jaar na de afwijzing van de WIA-aanvraag. De no-riskpolis geldt als hij ziek wordt binnen 5 jaar na de start van dit dienstverband.

In bijzondere situaties kan uw werknemer een verlenging van nog eens 5 jaar aanvragen. Bijvoorbeeld als hij al een ernstige ziekte had.


Loonkostensubsidie

De loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen.

U vraagt de loonkostensubsidie aan voor de werknemer als deze minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Het is bedoeld voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. U vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven.


Proefplaatsing

Een proefplaatsing is voor werknemers die moeilijk werk vinden en bij wie u twijfelt of hij geschikt is voor de functie.

Na toestemming van UWV werkt de werknemer 2 maanden met behoud van zijn uitkering. U hoeft dan geen loon te betalen. Deze periode is net zo lang als de maximale proeftijd aan het begin van een dienstverband. Vaak is dit genoeg om te bekijken of de werknemer geschikt is. Na een proefplaatsing mag u geen proeftijd meer afspreken met de werknemer.

Wilt u een proefplaatsing voor een werknemer met een WW-uitkering? Dan moet hij eerst toestemming aan UWV vragen.
Als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet en WGA en kan uw (ex-)werknemer een proefplaatsing krijgen? Dan hoeft hij geen toestemming aan UWV te vragen. U moet wel toestemming geven voor de proefplaatsing.

Voorwaarden voor een proefplaatsing:

 • U heeft de bedoeling dat u de werknemer na de proefplaatsing een dienstverband van minimaal 6 maanden aanbiedt.
 • Het aantal uren van het dienstverband is minimaal hetzelfde aantal uren als de proefplaatsing.
 • U sluit tijdens de proefplaatsing voor de werknemer een aansprakelijkheidsverzekering af.
 • De werknemer heeft een uitkering van UWV.
 • De werknemer heeft nog niet eerder bij u gewerkt. Heeft hij wel eerder bij u gewerkt? Dan kunt u alleen een proefplaatsing aanbieden:
  • in een andere functie, of
  • in dezelfde functie die uw werknemer had voordat hij hij ziek werd. De proefplaatsing is om te bepalen of uw werknemer nog geschikt is voor de functie.

Jobcoach

Een jobcoach begeleidt op de werkvloer een werknemer met een langdurige ziekte of handicap. Dit kan een externe of een interne jobcoach zijn.

Een externe jobcoach
Dit is een voorziening die de werknemer zelf kan aanvragen. Deze externe jobcoach werkt voor een erkende jobcoachorganisatie en legt verantwoording af aan UWV.

Een interne jobcoach
Dit is een subsidieregeling voor werkgevers. Met deze subsidie regelt u een jobcoach voor uw werknemer. Deze jobcoach hoeft niet gecertificeerd te zijn. Het kan ook een collega op de werkvloer zijn die hier een speciale training voor volgde.

U zorgt voor een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en regelt begeleiding op de werkvloer. De jobcoach is vervolgens de schakel tussen u en uw werknemer. Aan het eind van een geslaagd programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar voor wanneer er een probleem ontstaat of als er nog onduidelijkheden zijn.


Werkplekvoorziening

Als u iemand met een ziekte of handicap aanneemt, is het misschien nodig om het werk of de werkplek aan te passen. Voor informatie en advies kunt u terecht bij het WerkgeversServicepunt in uw regio of het landelijk WerkgeversServicepunt.


Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Eind september betaalt UWV de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan werknemers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Zij ontvangen de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten van UWV als zij op 1 juli recht hebben op een WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering. Daarnaast moeten zij aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

 • De werknemer is 35% of meer arbeidsongeschikt.
 • De werknemer heeft recht op hulp om werk te vinden of te behouden.

Het bedrag is een compensatie voor de extra kosten die de werknemer met een ziekte of handicap heeft. 

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Re-integratie

Subsidies

U kunt ondersteuning krijgen in de vorm van bijvoorbeeld bemiddeling naar werk: scholing, een sollicitatietraining of een jobcoach. Deze activiteiten passen in een re-integratietraject.
Uw werkgever kan gebruik maken van een aantal regelingen en kortingen als zij een werknemer in dienst houden of wanneer zij een werknemer in dienst nemen met een structurele functionele beperking. Het gaat dan bijvoorbeeld om een subsidie voor werkplekaanpassing of een vervoerregelingen.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.