Tips

Tips voor het vinden van passend werk

Werkaanpassingen dienen altijd in samenspraak met de werknemer tot stand te komen. Wellicht heeft de werknemer zelf ook aanpassingen op het oog.

Een valkuil bij het inzetten van werkaanpassingen is gelegen in de timing. Besluiteloosheid over het aanpassen van het werk kan het re-integratieproces aanzienlijk vertragen; een te snelle keuze voor een werkaanpassing kan op de langere termijn niet geschikt of handig blijken.

Over passend werk kunnen conflicten ontstaan tussen werkgever en werknemer: wat de één passend vindt, vindt de ander misschien niet geschikt. Bij tegengestelde meningen of bij twijfel over de te kiezen werkaanpassing kan bij UWV een deskundigenoordeel worden aangevraagd.

Tips voor een herbeoordeling bij UWV

Mocht het er naar uit zien dat de beoordeling over de arbeidsongeschiktheid niet meer adequaat is (bijvoorbeeld bij WGA 80-100 %) dan is het raadzaam om zo spoedig mogelijk een herkeuring aan te vragen. Wellicht dat een IVA-uitkering dan meer op zijn plaats is. De termijnen voor (her)beoordeling hoeven immers niet ‘uitgezeten’ te worden. Daar is niemand bij gebaat.

Tips voor terugvalpreventie

Het is daarom belangrijk dat u een vinger aan de pols houdt en voortijdig signaleert dat er signalen zijn die wijzen op een mogelijke terugval. Signalen zijn minder contact met collega’s, verminderd functioneren, kort frequent verzuim, onvrede, neiging tot  terugtrekken/onttrekken aan taken, conflicten.

Ga hierover met de gedeeltelijk arbeidsgeschikte in gesprek en ga na of ingrijpen mogelijk is. Sommige situaties vereisen een ‘snelle’ ingreep, andere weer een lange termijn oplossing.

  • Vraag welke acties van de werknemer en van u wenselijk zijn.
  • Vraag bij de werknemer na of werk- of taakaanpassingen (nog steeds) werken en nodig zijn.
  • Vaak zijn taakaanpassingen tijdelijk van aard (bijvoorbeeld voor de rest van het schooljaar): wees alert op vervolgafspraken na die tijd: zijn deze er en zo ja, voldoen die afspraken?