Werkgever
Werknemer

Uitkeringen

<35% arbeidsongeschikt

Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, hebben geen recht op de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen-uitkering (WIA-uitkering) of arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze werknemers moeten bij u in dienst blijven en u moet samen met uw werknemer bekijken wat de beste oplossing is.

Als blijkt dat die werknemer binnen 5 jaar bij een ander werkgever aan de slag kan, dan komt die nieuwe werkgever in aanmerking voor premiekorting en de no-risk polis.


Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling voortgezet onderwijs

In de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling voortgezet onderwijs (Zavo) is het volgende afgesproken over de groep 35-minners:

  • Er wordt geen ontslag verleend, tenzij zwaarwegend dienstbelang (hier is in elk geval sprake van als het in dienst houden leidt tot ernstige financiële problemen voor het bevoegd gezag).
  • Bij voortzetting van het dienstverband worden afspraken gemaakt over inhoud, functie en beloning. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd.
  • Eventueel verschil tussen oude en nieuwe bezoldiging wordt gedurende 5 jaar voor 65% gecompenseerd. Op deze compensatie wordt het recht op WW of WOVO in mindering gebracht.


35-minner en WW

Een 35-minner die (toch) wordt ontslagen of die minder uren gaat werken, kan in principe WW krijgen. Daarbij zijn de volgende aandachtspunten van bijzonder belang:

  • Er moet sprake zijn van een arbeidsurenverlies van minimaal 5 uur per week. Als de werknemer minder dan 10 uur per week werkte, moet hij minstens de helft van zijn uren hebben verloren.
  • Er mag geen sprake meer zijn van onverminderde loondoorbetaling over de verloren uren.
    Als er nog salaris wordt betaald over de verloren uren, maar niet het volledige salaris, is WW in principe wel mogelijk. Maar het nog betaalde loon zal op de WW in mindering worden gebracht. Als er 70% (de eerste twee maanden: 75%) of meer wordt doorbetaald over deze uren, zal er dus geen WW tot uitbetaling komen.
  • De werknemer moet beschikbaar zijn om de verloren uren weer in te vullen met werk.
  • Als de werknemer WW krijgt, bent u als (voormalig) werkgever verantwoordelijk voor zijn re-integratie.


Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel voortgezet onderwijs (WOVO)

Als de 35-minner WW krijgt, heeft hij ook recht op een Bovenwettelijke Werkloosheidsuitkering op grond van de WOVO.


Loonsuppletie

Een 35-minner die is herplaatst en minder verdient dan voorheen, kan recht hebben op loonsuppletie op grond van de WOVO.
Deze mogelijkheid is er echter alleen als hij per uur minder is gaan verdienen. Is de werknemer voor minder uren herplaatst in zijn oude functie, of in een andere functie in dezelfde schaal, dan heeft hij geen recht op loonsuppletie. De loonsuppletie wordt in dat geval namelijk evenredig aan het aantal uren berekend, en zo bezien is het nieuwe salaris even hoog.

Loonsuppletie vult het nieuwe salaris aan gedurende de periode waarin de werknemer een WOVO-uitkering gekregen zou hebben als hij niet was gaan / blijven werken. De eerste helft van die periode wordt het nieuwe salaris aangevuld tot 100%, de tweede helft tot 90% van het vroegere dagloon.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Uitkeringen

<35% arbeidsongeschikt

WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA-uitkering kunt u aanvragen als u bijna 2 jaar ziek bent. Bij de WIA geldt dat u zoveel werkt als u kunt. 

Heeft u een loonverlies van minder dan 35%? Dan heeft u geen recht op een WIA-uitkering of een arbeidsongeschiktheidspensioen. Samen met uw werkgever gaat u kijken wat de beste oplossing is. In principe blijft u bij uw werkgever in dienst.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.