Werkgever
Werknemer

Ontslag

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is wegens ziekte, kunt u hem ontslaan. Dit kan alleen als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • de ongeschiktheid onafgebroken 2 jaar heeft geduurd, en;
  • volledig herstel voor de eigen functie binnen 6 maanden na deze 2 jaar redelijkerwijs niet is te verwachten, en;
  • er bij u geen reële herplaatsingsmogelijkheden zijn.

Is uw werknemer werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst en stemt hij niet in met het ontslag? Dan heeft u tevens een ontslagvergunning nodig van UWV. Die kunt u aanvragen via het werkgeversportaal van UWV met het digitale formulier Aanvraag ontslagvergunning bij langdurige arbeidsongeschiktheid.


Vaststellingsovereenkomst

U kunt een arbeidsovereenkomst ook beëindigen met een vaststellingsovereenkomst. Uiteraard is medewerking van werknemer daarvoor nodig (‘met wederzijds goedvinden’). Bij ontslag met toestemming UWV heeft de medewerker recht op een transitievergoeding ook in geval van ontslag wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid. Bij een vaststellingsovereenkomst bestaat dat recht niet en medewerkers willen daarvoor meestal wel in de vaststellingsovereenkomst gecompenseerd worden door middel van een ontslagvergoeding. Uiteraard is het aan u om te bepalen of en in hoeverre u daarmee akkoord zou gaan. 


35-miiner

Is er geen passende arbeid in uw eigen organisatie aanwezig, dan kunt u na de twee jaar arbeidsongeschiktheid een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen. Wel dient er duidelijk aangetoond te worden dat gedurende de twee jaren van arbeidsongeschiktheid alles aan re-integratie is gedaan en er geen passende arbeid in uw eigen organisatie aanwezig is.

Ontslag

Als u langdurig of veelvuldig arbeidsongeschikt bent wegens ziekte, dan kan uw werkgever u ontslaan. Dit kan echter alleen op voorwaarde dat:

  • de blijvende ongeschiktheid onafgebroken 2 jaar heeft geduurd, en
  • volledig herstel binnen de eigen functie binnen 6 maanden na deze 2 jaar redelijkerwijs niet is te verwachten, en
  • er bij uw werkgever geen reële herplaatsingsmogelijkheden zijn.

Als uw werkgever u, na 2 jaar ziekte wil ontslaan, dan is hij verplicht de ontslagroute via het UWV te laten verlopen. In geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst hebt u recht op de wettelijke transitievergoeding.