Rolverdeling na herplaatsing of einde dienstverband

Rolverdeling bij arbeidsongeschiktheid, werkgever is niet eigen risicodrager WGA

 

Werkgever

Werknemer

UWV

ABP

Loyalis

Inkomen

Loon betalen na herplaatsing

Verplichtingen nakomen

IVA of WGA betalen: ZW no risk betalen

AOP betalen

AOV betalen;

Uitvoeren BWRHBO*

Re-integratie

Terugval-preventie

Verplichtingen nakomen

Regie

Geen

Controle AOVRolverdeling bij arbeidsongeschiktheid, werkgever is eigen risicodrager WGA, niet verzekerd

 

Werkgever

Werknemer

UWV

ABP

Loyalis

Inkomen

Loon betalen na herplaatsing; WGA betalen

Verplichtingen nakomen

IVA betalen; ZW no risk betalen; claimbeoordeling WGA

AOP betalen

AOV betalen;

Uitvoeren BWRHBO*

Re-integratie

Regie WGA; controle en sancties

Verplichtingen nakomen

Subsidies toekennen; Accorderen proefplaatsing of loondispensatie

Geen

Re-integratiesubsidie toekennen;

Controle AOVRolverdeling bij arbeidsongeschiktheid, werkgever is eigen risicodrager WGA, verzekerd bij Loyalis

 

Werkgever

Werknemer

UWV

ABP

Loyalis

Inkomen

Loon betalen na herplaatsing;

Verplichtingen nakomen

IVA betalen; ZW no risk betalen; claimbeoordeling WGA

AOP betalen

AOV betalen;

Uitvoeren BWRHBO*

WGA vergoeden

Re-integratie

Terugvalpreventie

Verplichtingen nakomen

Subsidies toekennen; Accorderen proefplaatsing of loondispensatie

Geen

Regie WGA; controle en sancties


* De uitvoering van de BWRHBO is overgegaan naar APG


Toelichting bij de tabellen

De uitgangssituatie voor de tabellen is de fase na herplaatsing van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer of na ontslag wegens arbeidsongeschiktheid. Alles wat daaraan voorafgaat (bijvoorbeeld de Poortwachtertoets door UWV) wordt in deze gids behandeld bij de onderdelen Ziekte en Ontslag.

De tabellen maken onderscheid tussen wel of geen eigen risicodrager zijn van de werkgever voor de WGA. Per 1 januari 2017 omvat dit eigenrisicodragerschap ook de WGA-uitkeringen die na beëindiging van een tijdelijk dienstverband worden toegekend bij de claimbeoordeling voor de WIA na twee jaar ziekte (WGA Flex). De fase tussen het einde van een tijdelijk dienstverband en de claimbeoordeling WIA wordt eveneens behandeld in het onderdeel Ziekte (ZW Flex).

Rol werkgever

De werkgever moet de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer, die tenminste 35% arbeidsongeschikt is, herplaatsen indien die mogelijkheid aanwezig is. Het door het UWV hierover uitgesproken oordeel is bepalend. Bij 35-minners geldt op grond van de CAO zelfs een ontslagverbod wegens arbeidsongeschiktheid. Na herplaatsing – zowel bij 35 plus als bij 35-min - betaalt de werkgever het bij de herplaatsingsfunctie behorende loon. Hij is geen transitievergoeding verschuldigd. Tevens ziet de werkgever toe op het risico van terugval na de herplaatsing. In geval van volledig ontslag van de werknemer betaalt de werkgever de transitievergoeding en heeft de werkgever in principe geen rol meer. Zijn rollen bij inkomen en re-integratie worden dan overgenomen door het UWV, tenzij de werkgever eigen risicodrager is voor de WGA. In dat geval blijft de werkgever ook na beëindiging van het dienstverband volledig verantwoordelijk voor de re-integratie. Tevens betaalt hij dan gedurende 10 jaren de WGA-uitkering. Hij is bevoegd om sancties op te leggen bij incorrect gedrag van de (ex-)werknemer. Per 1 januari 2017 geldt dit ook voor de WGA Flex na twee jaar ziekte.

Rol werknemer

In alle gevallen is de werknemer medeverantwoordelijk voor het optimaliseren van zijn situatie en dient hij de wettelijke verplichtingen (met name geregeld in de WIA) na te komen ten opzichte van het UWV en de werkgever-eigenrisicodrager.

Rol UWV

In alle gevallen blijft het UWV de claimbeoordeling verrichten voor de WIA (WGA en IVA). WGA-betalingen worden gedeclareerd bij de werkgever-eigenrisicodrager. Als de werkgever-eigen risicodrager een sanctie heeft opgelegd moet het UWV deze effectueren.

In alle gevallen blijft het UWV eventuele uitkeringen op basis van de no-riskpolis beoordelen en betalen, omdat deze nooit voor risico van de werkgever komen. In de praktijk is dit vooral van belang bij terugval (ziekte) van de herplaatste werknemer.

Na beëindiging van het dienstverband berust de regie op de re-integratie wettelijk bij het UWV, tenzij de werkgever eigenrisicodrager is. In dat geval behoudt het UWV nog wel een rol bij het toekennen van subsidies of bij het accorderen van proefplaatsing of loondispensatie.

Rol ABP

Het ABP betaalt een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) conform de voorwaarden van het pensioenreglement. Het ABP heeft geen rol bij de re-integratie, behoudens de toekenning van een eenmalige bonus als de werknemer een wettelijke vervolguitkering (VVU) heeft en dan alsnog re-integreert.

Rol Loyalis

Als de werknemer verzekerd is bij Loyalis heeft hij, afhankelijk van de gekozen dekkingen, recht op een uitkering aanvullend op de WIA en het AOP. Deze zogenaamde AOV (aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering) kan individueel of collectief worden afgesloten.

APG voert voor de werkgever de BWRHBO uit. Bij arbeidsongeschiktheid betreft dit met name de loonsuppletie voor 35 minners. In het uitzonderlijke geval van ontslag uit de herplaatsingsfunctie, anders dan wegens arbeidsongeschiktheid, kan de BWRHBO eveneens tot uitkering komen, aanvullend op de WW.

Als de werkgever-eigenrisicodrager verzekerd is bij Loyalis voor de WGA, worden de WGA-uitkeringen door Loyalis vergoed. Daarnaast worden de taken van de werkgever-eigenrisicodrager na toekenning van de WGA door en voor rekening van Loyalis uitgevoerd in samenwerking met door Loyalis ingeschakelde dienstverleners. Dit betreft de regie op de re-integratie, inclusief controle en eventuele sancties. Dit is de hoofdregel. Afhankelijk van het verzekeringscontract kunnen afwijkende afspraken gelden.

Als de werkgever eigenrisicodrager is zonder verzekering, kan Loyalis niettemin de re-integratie tijdens de WGA mede financieren conform de daarvoor vastgestelde regels. Dat kan als de werknemer die het betreft een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft afgesloten bij Loyalis.