Werkgever
Werknemer

Uitkeringen

IVA

IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten en is een uitkering waarvoor mensen in aanmerking komen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Volledig betekent in dit geval 80% of meer arbeidsongeschikt en langdurig betekent geen of een geringe kans op herstel.

Als in een vroeg stadium duidelijk is dat de werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, dan kan de werknemer een verkorte wachttijd aanvragen. Het dienstverband en daarmee de loondoorbetaling blijft ten minste 2 jaar in stand.

Hoogte

De hoogte van de IVA-uitkering bedraagt 75% van het laatstverdiende (gemaximeerde) salaris.


Duur

De duur van de IVA-uitkering is begrenst op de AOW-leeftijd. De IVA-uitkering eindigt:

  • Op het moment dat de (ex-)werknemer niet meer volledig en/of duurzaam arbeidsongeschikt is;
  • Op de AOW-leeftijd;
  • Als de (ex-)werknemer langer dan drie maanden verblijft in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten over het uitbetalen van uitkeringen;
  • Als de (ex-)werknemer in detentie verblijft.

Bovenwettelijk

Arbeidsongeschiktheidspensioen kan de IVA-uitkering aanvullen. Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid ontvangt de werknemer een IVA-uitkering van 75% en mogelijk een arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) als aanvullende uitkering. Aangezien de WIA-uitkering gemaximeerd is, kan dit ertoe leiden dat de IVA-uitkering niet altijd 75% van het laatste salaris bedraagt. Het AOP wordt echter gebaseerd op de grondslag van het AOP en vult dit verschil aan.


Voorbeeld:

Pensioengevend inkomen € 50.515
AOP-grondslag € 49.000
Dagloon € 47.000
Inkomen € 0


Berekening:

WIA 75% x € 47.000 = € 35.250
WIA + AOP 75% x € 49.000 = € 36.750
Totaal € 36.750 is 73& van het pensioengevend inkomen

 

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Uitkeringen

IVA

Kunt u vanwege uw ziekte helemaal niet meer werken en is de kans dat u herstelt klein? Dan krijgt u een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten.


Hoogte

De hoogte van de IVA bedraagt 75% van het laatstverdiende (gemaximeerde) loon. Is er sprake van hulpbehoevendheid, dan kan het UWV een verhoging van de uitkering toekennen.

Mogelijk komt u tevens in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) als aanvullende uitkering, zodat het verschil tussen uw inkomen en het gemaximeerde loon wordt aangevuld. Het AOP wordt gebaseerd op de grondslag van het AOP


Duur

De uitkering loopt in beginsel door totdat u de AOW-leeftijd bereikt. De IVA-uitkering eindigt ook als u niet meer volledig en/of duurzaam arbeidsongeschikt bent. Verder eindigt de uitkering als:

  • U langer dan drie maanden verblijft in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten over het uitbetalen van uitkeringen;
  • U in detentie verblijft.

Voorbeeld:

Pensioengevend inkomen € 50.515
AOP-grondslag € 49.000
Dagloon € 47.000
Inkomen € 0


Berekening:

WIA 75% x € 47.000 = € 35.250
WIA + AOP 75% x € 49.000 = € 36.750
Totaal € 36.750 is 73& van het pensioengevend inkomen

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.