Werkgever
Werknemer

Als uw werknemer ziek is, heeft u als werkgever te maken met allerlei regels en verplichtingen. Ook zijn er regels voor werknemers. De rechten en plichten van u en uw zieke werknemers zijn geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Verder geldt in het voortgezet onderwijs een aantal aanvullende rechten en verplichtingen; deze zijn geregeld in de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling voortgezet onderwijs (Zavo).

Wanneer is er sprake van ziekte?

Er is sprake van ziekte als uw werknemer de bedongen arbeid geheel of gedeeltelijk niet kan verrichten. 

Als u ziek bent is het belangrijk dat u samen met uw werkgever er alles aan doet om uw werkzaamheden weer zo snel mogelijk te hervatten. U bent de eerste twee ziektejaren samen verantwoordelijk voor uw re-integratie. In overleg met uw werkgever maakt u afspraken over werkhervatting. Na twee jaar ziekte wordt bekeken of u recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Wanneer is er sprake van ziekte?

Er is sprake van ziekte als u de bedongen arbeid geheel of gedeeltelijk niet kan verrichten.