Werkgever
Werknemer

Ontslag

Ontslag zonder WIA-beschikking

Werkgevers moeten vaak wachten op een WIA-beschikking van het UWV na 104 weken ziekte. Om deze vertraging te compenseren, is er een belangrijke wijziging in de Uitvoeringsregeling ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid doorgevoerd. Sindsdien kunnen werkgevers zonder een WIA-beschikking een ontslagvergunning voor langdurige arbeidsongeschiktheid aanvragen bij het UWV.

Als een werknemer op tijd een WIA-uitkering heeft aangevraagd, maar de afhandeling van de aanvraag wordt vertraagd, wordt de periode van het opzegverbod niet verlengd. Dit betekent dat werkgevers niet hoeven te wachten op de RIV-toets of de WIA-beslissing om een ontslagvergunning aan te vragen.


Onderbouwing zonder WIA-beschikking

Als een werkgever een ontslagaanvraag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid indient zonder de beschikking van het UWV, moet deze aanvraag met andere documenten worden onderbouwd dan de gebruikelijke RIV-toets of WIA-beslissing. De benodigde documentatie is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval.

Naast de standaard verklaring van de bedrijfsarts moet de onderbouwing van een ontslagaanvraag zonder RIV-toets of WIA-beslissing in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  1. Eerste ziektedag: Duidelijke informatie over wanneer de werknemer voor het eerst ziek werd.

  2. Verloop van de ziekte en herstel (inzetbaarheid): Een gedetailleerd verslag van het ziekteverloop en informatie over het herstel en de inzetbaarheid van de werknemer.

  3. Re-integratie-activiteiten: Een overzicht van de verrichte re-integratie-activiteiten, inclusief een chronologisch verslag van de werkgever of de bedrijfsarts (met niet alleen alle tussentijdse terugkoppelingen van spreekuurcontacten met de bedrijfsarts).

Als er vertraging optreedt bij de WIA-beslissing, kan de werkgever een re-integratieverslag in plaats van de RIV-toets toevoegen als onderbouwing bij de ontslagaanvraag. Ook kunnen eventuele onderzoeksverslagen van externe deskundigen, zoals arbeidsdeskundigen, relevant zijn en bijgevoegd worden.

Deze recente wijzigingen in de Uitvoeringsregeling geven werkgevers meer flexibiliteit bij het aanvragen van een ontslagvergunning wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, zelfs als er nog geen WIA-beschikking is. Het benadrukt het belang van een gedegen onderbouwing met relevante documentatie om een succesvolle aanvraag te waarborgen. 


Gevolgen voor de werknemer

Het UWV biedt werknemers de mogelijkheid om een voorschot aan te vragen wanneer de beoordeling van de WIA-uitkering niet tijdig kan worden afgerond. Werknemers hebben geen terugbetalingsverplichting, zelfs als zij later geen recht blijken te hebben op een WIA-uitkering of als deze lager uitvalt dan het ontvangen voorschot. Het UWV heeft dergelijke terugvorderingen stopgezet om financiële problemen te voorkomen.

Het is echter belangrijk om te onthouden dat eventuele andere inkomsten zullen worden afgetrokken van het ontvangen voorschot. Werknemers moeten dit aspect in overweging nemen bij het nemen van beslissingen over het aanvragen van een voorschot.

Bovendien is het verstrekte voorschot slechts een schatting en geeft het geen definitief recht op een WIA-uitkering. Het definitieve bedrag van de WIA-uitkering kan lager of hoger uitvallen, of in sommige gevallen helemaal niet tot stand komen.

Ontslag

Ontslag zonder WIA-beschikking