Werkgever
Werknemer

Re-integratie

Subsidies

Als werkgever kunt u onder voorwaarden gebruik maken van een aantal regelingen en kortingen wanneer u een bepaalde werknemer in dienst houdt of in dienst neemt. Hieronder volgt een overzicht.

Premiekorting

De regelingen en kortingen worden uitgevoerd door de Belastingdienst. Voldoet u als werkgever aan de voorwaarden? Dan kunt u de kortingen meenemen in uw loonaangifte

  • Stelt u een arbeidsgehandicapte medewerker in staat zijn oude functie weer te vervullen of herplaatst u deze medewerker in een andere functie binnen uw bedrijf? Dan krijgt u maximaal één jaar lang premiekortingen op de WAO en de WW. De kortingen bedragen maximaal €2.042.
  • Neemt u een arbeidsgehandicapte medewerker in dienst, dan kunt u maximaal drie jaar korting krijgen op de WAO- en WW-premies. Deze korting bedraagt maximaal €2.042 per jaar.
  • Verdient uw werknemer minder dan 50% van het minimumloon? Dan komt u in aanmerking voor €454 premiekorting.
  • Deze korting wordt met €680 verhoogd als het een jonggehandicapte medewerker (Wajong-gerechtigde) betreft.
  • Neemt u iemand in dienst die langer dan een jaar in de WW zit of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is? Via het UWV ontvangt u een jaar lang loonkostensubsidie. Deze subsidie is maximaal 50% van het minimumloon

Proefplaatsing

U wilt een arbeidsgehandicapte werknemer met een WW-, WGA-, Wajong-, WAZ- of WAO-uitkering aannemen, maar u twijfelt aan de slagingskans? Dan kunt u hem een proefplaats aanbieden voor een termijn van maximaal twee maanden. Gedurende die tijd behoudt uw werknemer zijn uitkering en hoeft u hem geen loon te betalen


De no-risk polis

Uw financiële risico is beperkt als u een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer in dienst neemt of houdt. Is uw werknemer binnen vijf jaar wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid niet meer in staat om het werk uit te voeren, dan heeft hij recht op ziekengeld. Dit wordt uitbetaald door UWV. UWV kan aan u als werkgever uitbetalen, maar ook rechtstreeks aan de werknemer. Heeft uw werknemer na de eerste twee ziektejaren recht op een WAO- of WIA-uitkering, dan wordt deze uitkering niet doorberekend aan u als werkgever. Met andere woorden: de werknemer telt niet mee bij de berekening van de gedifferentieerde WAO-/WGA-premie.

In principe geldt de no-riskpolis voor de duur van vijf jaar, maar deze termijn kan worden verlengd als de arbeidsgehandicapte werknemer een aanzienlijk verhoogde kans heeft op ziekte of arbeidsongeschiktheid. De mogelijkheid tot verlenging van de no-riskpolis geldt alleen bij het in dienst némen van een reeds arbeidsgehandicapte werknemer, en dus niet wanneer u een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer in dienst hóudt. Als uw arbeidsgehandicapte werknemer na indiensttreding blijvend recht houdt op een (gedeeltelijke) WAO-, WA-, of Wajong-uitkering, dan wordt deze niet doorberekend aan u als werkgever.


Subsidie voor werkplekaanpassing

Zijn de kosten voor het (her)plaatsen van een arbeidsgehandicapte werknemer in uw bedrijf hoger dan de premiekorting? Denk aan kosten voor het aanbrengen van werkplekaanpassingen die niet kunnen worden meegenomen. Dan worden de meerkosten vergoed met een subsidie. Dat kan echter alleen als het gaat om een contract voor minimaal zes maanden. Of als de werknemer in elkaar opvolgende contracten minimaal zes maanden in dienst is.

Een werknemer of werkzoekende kan via UWV ondersteuning krijgen en/ of voorzieningen aanvragen. Deze kunnen de persoon in staat stellen om te werken.


Men kan ondersteuning krijgen in de vorm van bijvoorbeeld bemiddeling naar werk, scholing of een sollicitatietraining. Deze activiteiten passen in een re-integratietraject. Ook wanneer het maar één activiteit is, spreekt men van een re-integratietraject.Werkplekaanpassing

Voorzieningen zijn speciale hulpmiddelen, aanpassingen van de werkplek of vervoerregelingen. Sommige voorzieningen vraagt u als werkgever aan (zie de eerder genoemde subsidieregeling). Andere voorzieningen, de persoonsgebonden voorzieningen, vraagt de werknemer zelf aan. Hij kan deze later eventueel meenemen naar een andere werkplek. Deze regeling is ook beschikbaar voor alle werknemers die een structurele functionele beperking hebben, maar geen WIA-keuring bij UWV hebben aangevraagd. Met vragen over voorzieningen kunt u terecht bij UWV.


Jobcoach

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer die wil re-integreren maar daarbij extra begeleiding nodig heeft om zijn of haar werk te doen, kan hulp krijgen van een jobcoach. U kunt hiermee te maken krijgen bij een sollicitant. Een jobcoach heeft vooral een coachende en sturende functie. Dit zal vooral zinvol zijn als er verstandelijke of psychische belemmeringen zijn bij het uitvoeren van taken in de werksituatie.

De jobcoach kan een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer in het eerste jaar voor maximaal 15% van de werkuren begeleiden, in het tweede jaar maximaal 7,5% en in het derde en volgende jaren maximaal 6% van de werkuren. UWV beoordeelt de aanvraag voor een jobcoach.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Re-integratie

Subsidies

U kunt ondersteuning krijgen in de vorm van bijvoorbeeld bemiddeling naar werk: scholing, een sollicitatietraining of een jobcoach. Deze activiteiten passen in een re-integratietraject.
Uw werkgever kan gebruik maken van een aantal regelingen en kortingen als zij een werknemer in dienst houden of wanneer zij een werknemer in dienst nemen met een structurele functionele beperking. Het gaat dan bijvoorbeeld om een subsidie voor werkplekaanpassing of een vervoerregelingen.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.