Werkgever
Werknemer

Regels werkgever

Verzuimstappenplan

Als een van uw werknemers ziek wordt, dan gelden er voor u en uw werknemer allerlei rechten en plichten. Re-integratie is namelijk de verantwoordelijkheid van u en uw werknemer. Uitgangspunt van de poortwachterprocedure is dat u samen met de zieke werknemer regie voert en tijdig de noodzakelijke acties onderneemt.

 

Schema Poortwachter

 


Week 1

U moet een zieke werknemer zo snel mogelijk na de eerste ziektedag melden bij uw bedrijfsarts of arbodienst. Indien de werknemer recht heeft op een Ziektewet-uitkering moet u uiterlijk op de 4e ziektedag een ziekmelding bij UWV doen. Valt u werknemer onder de no-risk polis? Of is hij ziek door orgaandonatie of is zij ziek als gevolg van zwangerschap voor het zwangerschapsverlof is begonnen? Dan mag u de ziekmelding later doen, maar uiterlijk binnen 6 weken na de 1e ziektedag.


Week 3

Als in een vroeg stadium duidelijk is dat de werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is zonder kans op herstel kan hij een IVA-uitkering met verkorte wachttijd aanvragen.


Week 6

Is uw werknemer zes weken ziek en verwacht de bedrijfsarts of arbodienst dat het verzuim langer gaat duren, dan wordt een uitgebreide probleemanalyse opgesteld. Hierin staat waarom uw werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.

Als er sprake is van dreigend langdurig verzuim, dan moet u een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle activiteiten die u en uw werknemer hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken. Dit dossier is belangrijk als uw werknemer in de toekomst een WIA-uitkering wil aanvragen. UWV kijkt dan namelijk of er genoeg is gedaan om uw werknemer aan het werk te helpen.


Week 8

Binnen acht weken na de ziekmelding, of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse, stelt u in overleg met uw werknemer samen een Plan van Aanpak op. In dit plan beschrijft u wat u beiden gaat doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het Plan van Aanpak is een onderdeel van het re-integratiedossier.


Week 42

U meldt de werknemer ziek bij UWV, uiterlijk op de eerste werkdag nadat de werknemer 42 weken ziek is geweest.


Week 44

U ontvangt van UWV een brief met bijlage. Daarin staat wat u kunt doen om uw werknemer in het tweede ziektejaar aan het werk te helpen.


Week 46 - 52

In de periode van 46 tot 52 weken hebt u een verplicht evaluatiemoment met uw werknemer. Hierin evalueert u het afgelopen jaar en stelt u vast welk re-integratieresultaat u in het tweede ziektejaar wilt behalen en hoe u dat gaat doen.

Indien uw werknemer na 12 maanden nog geheel of gedeeltelijk verzuimt kunt u gebruik te maken van het pre-advies. Behalve als volledige werkhervatting spoedig wordt verwacht.


Week 88

In week 88 krijgt de werknemer een brief van UWV. In deze brief staat de datum tot wanneer de werknemer de uitkering uiterlijk kan aanvragen. UWV wijst de werknemer op de mogelijkheid om tijdens de claimbeoordeling stukken, bevindingen e.d. van een eigen arts in te brengen. Verder wijst UWV de werknemer op de mogelijkheid om zich bij de keuring te laten bijstaan door een derde, welke een door de werknemer aan te wijzen arts kan zijn. U kunt samen met de werknemer een verzoek doen voor verlenging van de wachttijd voor de WIA.


Week 91

Uiterlijk in week 91 maakt de bedrijfsarts of arbodienst een actueel oordeel. Samen met uw werknemer draagt u zorg voor de eindevaluatie. U zorgt ervoor dat de werknemer alle documenten voor het re-integratieverslag krijgt.


Week 93

Uiterlijk in week 93 stuurt de werknemer het re-integratieverslag (incl. de eindevaluatie) en het WIA-aanvraagformulier naar UWV.


Week 98

In de periode tot 6 weken voor het einde van de wachttijd beoordeelt UWV de re-integratie-inspanningen (Poortwachtertoets).


Week 104

Start van de WIA-uitkering, of langere loondoorbetaling, of WW, of WWG/IOW (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers) of geen uitkering.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Regels werkgever

Verzuimstappenplan

In de Wet Verbetering Poortwachter is vastgelegd welke stappen u en uw werkgever in de eerste twee ziektejaren moeten doorlopen. Activering en re-integratie is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van uw werkgever en van u samen. Deskundigen kunnen hierbij hun diensten en adviezen verlenen. Uitgangspunt is echter dat uw werkgever en u zelf de regie blijven voeren en tijdig de noodzakelijke acties ondernemen.

poortwachter


Week 1

U meldt zich ziek. Uw werkgever moet u vervolgens zo snel mogelijk na de eerste ziektedag ziek melden bij de bedrijfsarts of arbodienst.


Week 3

Als in een vroeg stadium duidelijk is dat u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent zonder kans op herstel kunt u IVA-uitkering met verkorte wachttijd aanvragen.


Week 6

Als u zes weken ziek bent en de bedrijfsarts of arbodienst verwacht dat het verzuim langer gaat duren, stelt de werkgever een uitgebreide probleemanalyse op. Hierin staat waarom u niet meer kunt werken, wat de mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer u mogelijk het werk weer kunt hervatten. Als er sprake is van dreigend langdurig verzuim, dan moet uw werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle activiteiten die u en uw werkgever hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken. Dit dossier is belangrijk als u in de toekomst een WIA-uitkering wil aanvragen. UWV kijkt dan namelijk of er genoeg is gedaan om u aan het werk te helpen.


Week 8

Binnen acht weken na de ziekmelding, of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse, stellen u en uw werkgever in overleg samen een Plan van Aanpak op. In dit plan wordt beschreven wat u en uw werkgever beiden gaan doen om u weer aan het werk te krijgen. Het Plan van Aanpak is een onderdeel van het re-integratiedossier.


Week 42

De werkgever meldt u ziek bij UWV, uiterlijk op de eerste werkdag nadat u 42 weken ziek bent.


Week 44

Uw werkgever ontvangt een brief van UWV met daarin opgenomen wat uw werkgever kan doen om u in het tweede ziektejaar aan het werk te helpen.


Week 46 - 52

In de periode van 46 tot 52 weken heeft de werkgever een evaluatiemoment met u. Hierin evalueert uw werkgever het afgelopen jaar. Naast de evaluatie van het afgelopen jaar wordt vastgesteld welk re-integratieresultaat in het tweede ziektejaar behaald kan worden en welke activiteiten daaraan bijdragen. Als u na 12 maanden nog geheel of gedeeltelijk verzuimt kan uw werkgever gebruik maken van het pre-advies. Behalve als volledige werkhervatting spoedig wordt verwacht.


Week 88

In week 88 krijgt u een brief van UWV. In deze brief staat de datum tot wanneer u de uitkering uiterlijk kunt aanvragen. UWV wijst u op de mogelijkheid om tijdens de claimbeoordeling stukken, bevindingen,…etc. van uw eigen arts in te brengen. Verder wijst UWV u op de mogelijkheid om u tijdens de keuring te laten bijstaan door derde (bijvoorbeeld uw arts). Samen met uw werkgever kunt u een verzoek indienen voor verlenging van de wachttijd voor de WIA.


Week 91

Uiterlijk in week 91 maakt de bedrijfsarts of arbodienst een actueel oordeel. Werkgever en werknemer zorgen samen voor de eindevaluatie.


Week 93

Uiterlijk in week 93 stuurt u het re-integratieverslag (incl. de eindevaluatie) en het WIA-aanvraagformulier naar UWV.


Week 98

In de periode tot 6 weken voor het einde van de wachttijd beoordeelt UWV de re-integratie-inspanningen (Poortwachtertoets).


Week 104

Start van de WIA-uitkering, of langere loondoorbetaling, of WW, of WWG/IOW (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers) of geen uitkering.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.