Werkgever
Werknemer

Ziektewet

Rolverdeling

Rolverdeling bij ziekte, werkgever is niet eigenrisicodrager ZW-Flex

 

Werkgever

Werknemer

UWV

ABP

Loyalis

Inkomen

Loon betalen

Verplichtingen nakomen

- ZW no-risk betalen
- ZW-Flex betalen

Geen

Geen

Re-integratie

Regie en oplossing tijdens dienstverband    

Regie en oplossing

- Deskundigenoordeel
- Subsidies toekennen
- Accorderen proefplaatsing of loondispensatie
- Regie en Oplossing ZW-Flex

Geen

Re-integratiesubsidie toekennen


Rolverdeling bij ziekte, werkgever is eigenrisicodrager ZW-Flex, niet verzekerd

 

Werkgever

Werknemer

UWV

ABP

Loyalis

Inkomen

- Loon betalen
- ZW-Flex betalen

Verplichtingen nakomen

- ZW no risk betalen
- Beslissen over afwijzing ZW-Flex 
- Sancties ZW-Flex

Geen

Geen

Re-integratie

Regie en oplossing

Regie en oplossing

- Deskundigenoordeel
- Subsidies toekennen
- Accorderen proefplaatsing of loondispensatie

Geen

Re-integratiesubsidie toekennen


Rolverdeling bij ziekte, werkgever is eigenrisicodrager ZW-Flex, verzekerd bij Loyalis

 

Werkgever

Werknemer

UWV

ABP

Loyalis

Inkomen

- Loon betalen
- ZW na ontslag betalen

Verplichtingen nakomen

- ZW no-risk betalen
- Beslissen over afwijzing ZW-Flex
- Sancties ZW-Flex

Geen

ZW-Flex vergoeden

Re-integratie

Regie en oplossing tijdens dienstverband

Regie en oplossing

- Deskundigenoordeel
- Subsidies toekennen
- Accorderen proefplaatsing of loondispensatie

Geen

- Regie en oplossing ZW-Flex
- Re-integratiesubsidie toekennen

N.B.: onder ontslag wordt tevens verstaan einde van een tijdelijk dienstverband.

 

Toelichting bij de tabellen

De tabellen maken onderscheid tussen wel of geen eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet, ook wel genoemd ZW-Flex. Dit risico (‘flexwerkers’) betreft in de praktijk vooral werknemers met een tijdelijk dienstverband die ziek worden en oproepkrachten die ziek worden tijdens de oproep. Deze hebben na het einde van het dienstverband recht op een Ziektewetuitkering. De werkgever kan hierbij kiezen voor eigenrisicodragerschap, hetgeen vergelijkbaar is met eigenrisicodragerschap WGA.

Rol werkgever

Ongeacht de aard van het dienstverband is de werkgever tijdens het dienstverband verantwoordelijk voor de loonbetaling en voor de re-integratie conform deze gids. Bij het einde van het dienstverband neemt UWV deze taken over, tenzij de werkgever eigen risicodrager ZW is. In dat geval moet de werkgever ook de ZW-uitkering toekennen en betalen en blijft hij verantwoordelijk voor de re-integratie tot het einde van het recht op ZW-uitkering (maximaal twee jaar inclusief de ziekteperiode tijdens het dienstverband).

Rol werknemer

In alle gevallen is de werknemer medeverantwoordelijk voor zijn re-integratie zoals uitgelegd in deze gids.

Rol UWV

Tijdens het dienstverband heeft UWV geen bemoeienis met het dossier, behoudens het beoordelen van aanvragen voor een deskundigenoordeel, subsidies, proefplaatsing of loondispensatie. Na beëindiging van het dienstverband (ZW-Flex) neemt UWV in zekere zin de taken van de werkgever over, tenzij de werkgever eigenrisicodrager ZW is. In dat geval blijft UWV alleen nog een rol spelen als de werkgever de ZW-uitkering wil afwijzen of wil sanctioneren. Deze bevoegdheden blijven altijd bij UWV berusten. In dat soort situaties heeft de werkgever – meestal in samenwerking met ingeschakelde dienstverleners – wel de signalerende rol betreffende het gedrag van de werknemer.

In alle gevallen blijft UWV eventuele uitkeringen op basis van de no-riskpolis beoordelen en betalen, omdat deze nooit voor risico van de werkgever komen.

In alle gevallen verricht UWV voor ZW-Flex gevallen een zogenaamde eerstejaars beoordeling op het recht op uitkering. Als de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, heeft hij geen recht op ZW-uitkering na afloop van het eerste ziektejaar.

In alle gevallen verricht UWV retrospectief de Poortwachtertoets zoals uitgelegd in deze gids, zodra er een ZW-uitkering wordt aangevraagd (vooral van belang bij flexwerkers) of een WIA-uitkering (overige ‘vaste’ werknemers).

Rol Loyalis

Als de werkgever/eigenrisicodrager verzekerd is bij Loyalis voor ZW-Flex, worden de ZW-uitkeringen door Loyalis vergoed. Daarnaast worden de taken van de werkgever na het einde van het dienstverband door en voor rekening van Loyalis uitgevoerd in samenwerking met door Loyalis ingeschakelde dienstverleners. Dit is de hoofdregel. Afhankelijk van het verzekeringscontract kunnen afwijkende afspraken gelden.

Als de werkgever geen eigenrisicodrager is of niet verzekerd is bij Loyalis, kan Loyalis niettemin de re-integratie mede financieren conform de daarvoor vastgestelde regels. Dat kan als de werknemer die het betreft een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft afgesloten bij Loyalis. Dit vitaliteitspakket kan in principe worden aangevraagd vanaf de eerste ziektedag.

Ziektewet

Rolverdeling

Rolverdeling bij ziekte, werkgever is niet eigenrisicodrager ZW-Flex

 

Werkgever

Werknemer

UWV

ABP

Loyalis

Inkomen

Loon betalen

Verplichtingen nakomen

- ZW no-risk betalen
- ZW-Flex betalen

Geen

Geen

Re-integratie

Regie en oplossing tijdens dienstverband    

Regie en oplossing

- Deskundigenoordeel
- Subsidies toekennen
- Accorderen proefplaatsing of loondispensatie
- Regie en Oplossing ZW-Flex

Geen

Re-integratiesubsidie toekennen


Rolverdeling bij ziekte, werkgever is eigenrisicodrager ZW-Flex, niet verzekerd

 

Werkgever

Werknemer

UWV

ABP

Loyalis

Inkomen

- Loon betalen
- ZW-Flex betalen

Verplichtingen nakomen

- ZW no risk betalen
- Beslissen over afwijzing ZW-Flex 
- Sancties ZW-Flex

Geen

Geen

Re-integratie

Regie en oplossing

Regie en oplossing

- Deskundigenoordeel
- Subsidies toekennen
- Accorderen proefplaatsing of loondispensatie

Geen

Re-integratiesubsidie toekennen


Rolverdeling bij ziekte, werkgever is eigenrisicodrager ZW-Flex, verzekerd bij Loyalis

 

Werkgever

Werknemer

UWV

ABP

Loyalis

Inkomen

- Loon betalen
- ZW na ontslag betalen

Verplichtingen nakomen

- ZW no-risk betalen
- Beslissen over afwijzing ZW-Flex
- Sancties ZW-Flex

Geen

ZW-Flex vergoeden

Re-integratie

Regie en oplossing tijdens dienstverband

Regie en oplossing

- Deskundigenoordeel
- Subsidies toekennen
- Accorderen proefplaatsing of loondispensatie

Geen

- Regie en oplossing ZW-Flex
- Re-integratiesubsidie toekennen

N.B.: onder ontslag wordt tevens verstaan einde van een tijdelijk dienstverband.

 

Toelichting bij de tabellen

De tabellen maken onderscheid tussen wel of geen eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet, ook wel genoemd ZW-Flex. Dit risico (‘flexwerkers’) betreft in de praktijk vooral werknemers met een tijdelijk dienstverband die ziek worden en oproepkrachten die ziek worden tijdens de oproep. Deze hebben na het einde van het dienstverband recht op een Ziektewetuitkering. De werkgever kan hierbij kiezen voor eigenrisicodragerschap, hetgeen vergelijkbaar is met eigenrisicodragerschap WGA.

Rol werkgever

Ongeacht de aard van het dienstverband is de werkgever tijdens het dienstverband verantwoordelijk voor de loonbetaling en voor de re-integratie conform deze gids. Bij het einde van het dienstverband neemt UWV deze taken over, tenzij de werkgever eigen risicodrager ZW is. In dat geval moet de werkgever ook de ZW-uitkering toekennen en betalen en blijft hij verantwoordelijk voor de re-integratie tot het einde van het recht op ZW-uitkering (maximaal twee jaar inclusief de ziekteperiode tijdens het dienstverband).

Rol werknemer

In alle gevallen bent u medeverantwoordelijk voor uw re-integratie zoals uitgelegd in deze gids.

Rol UWV

Tijdens het dienstverband heeft UWV geen bemoeienis met het dossier, behoudens het beoordelen van aanvragen voor een deskundigenoordeel, subsidies, proefplaatsing of loondispensatie. Na beëindiging van het dienstverband (ZW-Flex) neemt UWV in zekere zin de taken van de werkgever over, tenzij de werkgever eigenrisicodrager ZW is. In dat geval blijft UWV alleen nog een rol spelen als de werkgever de ZW-uitkering wil afwijzen of wil sanctioneren. Deze bevoegdheden blijven altijd bij UWV berusten. In dat soort situaties heeft de werkgever – meestal in samenwerking met ingeschakelde dienstverleners – wel de signalerende rol betreffende het gedrag van de werknemer.

In alle gevallen blijft UWV eventuele uitkeringen op basis van de no-riskpolis beoordelen en betalen, omdat deze nooit voor risico van de werkgever komen.

In alle gevallen verricht UWV voor ZW-Flex gevallen een zogenaamde eerstejaars beoordeling op het recht op uitkering. Als de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, heeft hij geen recht op ZW-uitkering na afloop van het eerste ziektejaar.

In alle gevallen verricht UWV retrospectief de Poortwachtertoets zoals uitgelegd in deze gids, zodra er een ZW-uitkering wordt aangevraagd (vooral van belang bij flexwerkers) of een WIA-uitkering (overige ‘vaste’ werknemers).

Rol Loyalis

Als de werkgever/eigenrisicodrager verzekerd is bij Loyalis voor ZW-Flex, worden de ZW-uitkeringen door Loyalis vergoed. Daarnaast worden de taken van de werkgever na het einde van het dienstverband door en voor rekening van Loyalis uitgevoerd in samenwerking met door Loyalis ingeschakelde dienstverleners. Dit is de hoofdregel. Afhankelijk van het verzekeringscontract kunnen afwijkende afspraken gelden.

Als de werkgever geen eigenrisicodrager is of niet verzekerd is bij Loyalis, kan Loyalis niettemin de re-integratie mede financieren conform de daarvoor vastgestelde regels. Dat kan als de werknemer die het betreft een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft afgesloten bij Loyalis. Dit vitaliteitspakket kan in principe worden aangevraagd vanaf de eerste ziektedag.