Werkgever
Werknemer

Ontslag

Met de Wet verbetering poortwachter is een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd. Het verwijtbaar niet meewerken aan re-integratie. Dit ontslag kan plaatsvinden voordat 2 jaar ziekte zijn verstreken.

Voorwaarden:

 • de werknemer geeft geen gevolg aan een redelijk voorschrift ter bevordering van de re-integratie;
 • de werknemer weigert om passend werk te verrichten;
 • de werknemer weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren of uitvoeren van het plan van aanpak.

Is er sprake van niet meewerken aan re-integratie, dan vervalt (na eerst loondoorbetaling stoppen en schriftelijk aanzeggen) in het uiterste geval de ontslagbescherming die normaal tijdens ziekte gedurende twee jaar geldt. De werknemer wordt eerst gewaarschuwd (zie ook eisen ZAVO). In deze gevallen kunt u besluiten de loonbetaling stop te zetten.

Ter onderbouwing van het ontslag moet u een deskundigenoordeel over de re-integratie-inspanningen van de werknemer aanvragen.

Werknemers die zich regelmatig ziek melden zijn vaak een bron van zorg. Ontslag kan een uiterste oplossing zijn. Juridisch gezien is dat lastig, maar niet onmogelijk.


Ontslag wegens regelmatig ziek melden

Veelvuldig ziekteverzuim is op zichzelf géén reden tot ontslag. Van u wordt verwacht dat u het ongemak dat verbonden is aan ziekteverzuim opvangt. Alleen in uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van veelvuldig en onevenredig hoog ziekteverzuim gedurende een langere tijd kunnen de gevolgen van het ziekteverzuim ontslag rechtvaardigen.

Er gelden strenge eisen voor ontslag wegens veelvuldig ziekteverzuim. Zo moet u eerst actief en serieus op zoek gaan naar manieren om het verzuim terug te brengen en een goed dossier bijhouden. Hierdoor vinden werkgevers vaak vóór het tot ontslag komt, toch een oplossing voor de situatie. Door bijvoorbeeld een functieaanpassing, beperking van de arbeidsduur of door de werknemer een andere passende functie aan te bieden.

Meer informatie:

Zie de SocialeZekerheidswijzer

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Ontslag

Heeft u een tijdelijk dienstverband en wordt u ziek, dan betaalt uw werkgever tot het einde van het dienstverband uw loon door. Na afloop van het tijdelijke dienstverband ontvangt u een Ziektewet-uitkering van UWV tot de termijn van twee jaar ziekte is bereikt. Na het einde van het dienstverband neemt UWV de verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van de werkgever over.


Ziek bij ontslag

Bent u ziek op het tijdstip van:

 • ontslag anders dan om ziekte/ arbeidsongeschiktheid
 • beëindiging van een tijdelijke taakuitbreiding anders dan om ziekte/ arbeidsongeschiktheid
 • einde benoeming in tijdelijke dienst

dan heeft u gedurende 12 maanden recht op een uitkering van uw vorige werkgever ter hoogte van 100% van uw loon, en vervolgens 6 maanden recht op een uitkering ter hoogte van 70% van uw loon.

De perioden van 12 en 6 maanden worden berekend vanaf de eerste ziektedag. Deze perioden kunnen dus al (gedeeltelijk) voorafgaand aan het ontslag 'benut' zijn in de vorm van loondoorbetaling bij ziekte.


Ziekte na ontslag

Wordt u ziek binnen 4 weken na het tijdstip van:

 • ontslag anders dan om ziekte / arbeidsongeschiktheid,
 • beëindiging van een tijdelijke taakuitbreiding anders dan om ziekte/ arbeidsongeschiktheid,
 • einde benoeming tijdelijke dienst,

en bent u direct hieraan voorafgaand minimaal 8 weken in dienst geweest, dan betaalt uw werkgever u gedurende 52 weken 100% van uw loon door.

Beëindiging uitkering

Het recht op de uitkering eindigt tussentijds bij:

 • Einde arbeidsongeschiktheid;
 • Als u herplaatsbaar bent verklaard en herplaatst bent in een betrekking;
 • Het bereiken van de eerste dag van de maand nadat u 65 jaar bent geworden.

Mindering

Bovengenoemde uitkering wordt in mindering gebracht op:

 • Ziektewetuitkering;
 • WW-uitkering;
 • WAO / WIA-uitkering;
 • Invaliditeitspensioen;
 • Inkomsten uit arbeid.

Ontslag wegens regelmatig ziek melden

Als u veelvuldig verzuimt is dat op zichzelf géén reden tot ontslag. Alleen in uitzonderlijke gevallen, waarin sprake is van een veelvuldig én onevenredig hoog ziekteverzuim gedurende een langere periode, kunnen de gevolgen van het ziekteverzuim ontslag rechtvaardigen.

Er gelden strenge eisen voor ontslag wegens veelvuldig ziekteverzuim. Uw werkgever moet een goed dossier bijhouden, waarin onder andere wordt aangetoond dat er actief en serieus is geprobeerd het verzuim terug te brengen. Bijvoorbeeld door een functieaanpassing, beperking van de arbeidsduur of een andere passende functie.

Meer informatie

Zie de SocialeZekerheidswijzer en zoek bijvoorbeeld op 'verzuim'

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.