Werkgever
Werknemer

Verzuimstappenplan

Plan van aanpak

Het plan van aanpak bevat:

  • De door u en uw werknemer ondernomen activiteiten gericht op inschakeling in de arbeid
  • De te bereiken doelstellingen en de daarbij behorende termijnen
  • Afspraken over momenten waarop de in het plan van aanpak overeengekomen activiteiten door u en uw werknemer worden geëvalueerd. De evaluatie vindt periodiek plaats. Een contact van eenmaal in de 6 weken is meestal voldoende.
  • Aanwijzing van een persoon die de overeengekomen activiteiten begeleidt en het contact verzorgt tussen u, de werknemer en de bedrijfsarts of arbodienst (casemanager)

Het plan van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd. Er gelden geen vormvoorschriften. Van het plan van aanpak verstrekt u een exemplaar aan de werknemer, de casemanager en de bedrijfsarts of arbodienst.

Bijstelling plan van aanpak

Het plan van aanpak wordt bijgesteld als de evaluatie van het plan van aanpak of het advies van de bedrijfsarts of arbodienst hiertoe aanleiding geeft. De bijstellingen legt u schriftelijk vast.

Verzuimstappenplan

Plan van aanpak

Het plan van aanpak bevat:

  • De gezamenlijk ondernomen activiteiten gericht op inschakeling in de arbeid.
  • De te bereiken doelstellingen en de daarbij behorende termijnen.
  • Afspraken over momenten waarop de in het plan van aanpak overeengekomen activiteiten door uw werkgever en u worden geëvalueerd. De evaluatie vindt periodiek plaats. Een contact van eenmaal in de 6 weken is meestal voldoende.
  • Aanwijzingen van een persoon die de overeengekomen activiteiten begeleidt en het contact verzorgt tussen uw werkgever, de bedrijfsarts of Arbodienst (casemanager) en u.

Het plan van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd. Er gelden geen vormvoorschriften. Aanbevolen wordt om het formulier van UWV te gebruiken. Van het plan van aanpak dient uw werkgever u, de casemanager en de bedrijfarts of Arbodienst een exemplaar te verstrekken.

Bijstelling plan van aanpak

Het plan van aanpak wordt bijgesteld als de evaluatie van het plan van aanpak of het advies van de bedrijfsarts of Arbodienst hiertoe aanleiding geeft. De bijstellingen legt uw werkgever schriftelijk vast.