Werkgever
Werknemer

Ziektewet

‘Vangnetters’ zijn zieken die geen werkgever meer hebben. Ze veroorzaken meer dan de helft van de instroom in de WIA, terwijl ze een veel kleiner deel van het verzekerdenbestand uitmaken. Ook werkt maar 26% van het aantal gedeeltelijke arbeidsongeschikte WGA-ers die afkomstig zijn uit de Ziektewet, tegenover 60% van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte WGA-ers die afkomstig zijn uit een vast dienstverband. Reden voor de regering om vergaande maatregelen te nemen. Een belangrijk onderdeel van de wet BeZaVA (ook wel modernisering van de ZW) is de introductie van een financiële prikkel voor de werkgever. Dit betekent voor u als werkgever dat u individueel wordt afgerekend op de Ziektewet- (ZW) en WGA-uitkeringslasten van uw ex-werknemers met een tijdelijk dienstverband.


Hoe werkt die financiële prikkel voor werkgevers?

Zowel de ZW-uitkering die aan een tijdelijke werknemer die ziek uit dienst gaat, als de WGA-uitkering die daarop volgt komt voor rekening van de ex-werkgever via 2 premies:

  • De gedifferentieerde Ziektewetpremie. Met deze premie betaalt de werkgever de ZW-uitkering van een tijdelijke werknemer die ziek uit dienst gaat;

  • De gedifferentieerde WGA-flex-premie. Met ‘WGA-flex’ worden de WGA-uitkeringen bedoeld die worden toegekend in aansluiting op een ZW-uitkering van een tijdelijke werknemer die ziek uit dienst gaat. Met deze premie betaalt u als werkgever de WGA-uitkering van een werknemer die vanuit de ZW in de WGA is gestroomd.

Berekeningswijze premie:

  • Voor grote werkgevers (meer dan 100 maal de gemiddelde premieplichtige loonsom) worden deze premies geheel gebaseerd op de veroorzaakte schadelast.
  • Voor middelgrote werkgevers (10 tot en met 100 maal de gemiddelde premieplichtige loonsom) worden deze premies deels sectoraal en deels individueel bepaald.
  • Voor kleine werkgevers (minder dan 10 maal de gemiddelde premieplichtige loonsom) worden deze premies volledig sectoraal bepaald.


Prikkels voor de Ziektewetgerechtigden?

De Modernisering Ziektewet kent twee prikkels voor ZW-gerechtigden:

  • Aanscherping van de re-integratie- en sollicitatieverplichtingen voor ZW-gerechtigden per 1 januari 2014, conform de verplichtingen die zijn opgenomen in de WGA.
  • De aanpassing van het Ziektewetcriterium per 1 januari 2014. Na één jaar Ziektewet geldt het kunnen verrichten van algemeen geaccepteerde (gangbare) arbeid als maatstaf in plaats van de laatstelijk verrichte arbeid. De consequentie van deze aanpassing is dat personen die meer dan 65 procent van het maatmaninkomen kunnen verdienen met het verrichten van algemeen geaccepteerde arbeid, het recht op een Ziektewetuitkering verliezen. Zij komen hierdoor ook niet meer in aanmerking voor de WIA. Dit betekent overigens niet dat deze mensen niet meer ziek zijn of geen arbeidsbeperking meer hebben.

Met deze prikkels wordt beoogd ZW-gerechtigden te bewegen tot een actievere opstelling die gericht is op herstel en werkhervatting.


Hoe kunt u de premie zo laag mogelijk houden?

De beste voorbereiding lijkt het versterken van het beleid op drie punten die toch al aandacht verdienen: preventie, re-integratie en zorg voor goede arbeidsomstandigheden.

Het is ook belangrijk om de tijdelijke werknemers die u in dienst heeft te registeren, evenals hun eerste ziektedagen. Dat maakt het mogelijk dat u straks de beschikkingen kunt controleren. Een volgende stap is ook contact te blijven houden met tijdelijke werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan. Dat is mede van belang voor een eventuele herbeoordeling. U moet er ook rekening mee houden dat u bij meer beschikkingen van UWV betrokken zult worden als medebelanghebbende. Het gaat over Ziektewet-beschikkingen, maar ook over WGA-beschikkingen van tijdelijke werknemers die vanuit de Ziektewet in de WGA instromen.

Wellicht is het eigenrisicodragerschap Ziektewet een overweging waard. De mogelijkheid blijft namelijk bestaan om uit het publieke bestel te treden en eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. U betaalt dan niet de nieuwe gedifferentieerde Ziektewetpremie, maar u betaalt de Ziektewetuitkeringen. Met ingang van 1 januari 2013 is géén garantieverklaring meer nodig om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. Werkgevers die kiezen voor het eigenrisicodragerschap ZW hoeven bovendien het inlooprisico niet zelf te financieren.


Laatste stap?

Drie jaar na de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (wet BeZaVa) wordt de ‘modernisering Ziektewet’ op 1 januari 2017 afgerond door het samenvoegen van de premies WGA-vast en WGA-flex. In plaats van deze gecombineerde premie kunnen werkgevers per 1 januari 2017 kiezen voor eigen risicodragerschap voor hun totale WGA-last, dus vast en flex. Werkgevers die al eigen risicodrager zijn voor de WGA en deze uitbreiding niet willen, moeten hun eigen risicodragerschap beëindigen en terugkeren naar de publieke verzekering.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Ziektewet

De regering vindt de instroom van zieke flexwerkers te hoog en heeft daarom
maatregelen genomen om de instroom in te dammen. De belangrijkste maatregel is dat het financiële risico bij werkgevers wordt gelegd. De overheid verwacht dat de werkgever zich meer gaat inspannen om de verzuimbegeleiding te optimaliseren

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.