Werkgever
Werknemer

Regels werkgever

Loondoorbetaling

De hoogte van het loon tijdens ziekte hangt af van de duur van het verzuim, de omvang van het verzuim en van de vraag of de werknemer zich aan de regels houdt. In de VO-sector gelden voor zowel de duur als de hoogte van het loon tijdens ziekte bovenwettelijke afspraken. De werknemer heeft recht op loon tot het einde van het dienstverband en er wordt geen rekening gehouden met het maximum dagloon.

Gedurende het eerste ziektejaar heeft de werknemer recht op 100% loondoorbetaling. Het is daarbij niet van belang of de werknemer geheel of gedeeltelijk ziek is.

Na het eerste ziektejaar ontvangt de werknemer 70% van zijn laatstgenoten loon over de verlofuren wegens ziekte. Hierbij is wel van belang of de werknemer geheel of gedeeltelijk ziek is. De korting op het loon vindt namelijk alleen plaats over de uren die de werknemer wegens ziekte verzuimt. Zodra de werknemer wenselijk geachte arbeid verricht (dit geldt ook als de werknemer wenselijk geachte arbeid in een andere functie verricht), krijgt hij over die uren 100% van zijn eigen loon uitbetaald.

Voorbeeld: Een docent economie is ziek en hervat na 14 maanden voor 20% in een administratieve functie.

Loondoorbetaling

Loondoorbetaling vindt plaats tot einde dienstverband.

De werknemer kan recht hebben op een toeslag op basis van de Toeslagenwet als de werknemer door de korting van het loon onder het sociale minimum komt.


Derde ziektejaar (verplichte loondoorbetaling)

Voorafgaand aan de WIA-claimbeoordeling verricht UWV eerst de poortwachtertoets. In de poortwachtertoets toetst UWV aan de hand van het re-integratieverslag of er voldoende re-integratieresultaat is bereikt. Pas na een positief oordeel over de geleverde inspanningen beoordeelt UWV het recht op een WIA-uitkering. Na een negatief oordeel schort UWV de beoordeling van het recht op een WIA-uitkering op en krijgt de werkgever een loonsanctie.

Bij een loonsanctie voor de werkgever ontvangt de werknemer in het derde ziektejaar 80% loondoorbetaling over de uren die hij wegens ziekte niet werkt.

Als de werknemer zich daarentegen niet aan de re-integratieverplichtingen houdt, kunt u gedurende de loondoorbetalingsverplichting het loon stop zetten.


Vrijwillige loondoorbetaling

U kunt ervoor kiezen om de WIA-aanvraag uit te stellen, i.v.m. verwacht herstel. U dient dan gezamenlijk met uw werknemer een verzoek in bij UWV. De werknemer ontvangt dan in het derde ziektejaar een korting van 30% over de uren die hij wegens ziekte niet werkt.


Meer informatie:

Zie de site van UWV Mijn werknemer is ziek.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Regels werkgever

Loondoorbetaling

Gedurende het eerste ziektejaar hebt u recht op 100% loondoorbetaling. Het is daarbij niet van belang of u geheel of gedeeltelijk ziek bent.

Na het eerste ziektejaar ontvangt u 70% van uw loon. Hierbij is wel van belang of u geheel of gedeeltelijk ziek bent. De korting op het loon vindt namelijk alleen plaats over de uren die u wegens ziekte verzuimt. Zodra u de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk hervat, vindt geen korting meer plaats over de uren dat u weer werkt. Daarbij moet wel sprake zijn van wenselijk geachte arbeid. Anders wordt de korting gecontinueerd.

Voorbeeld: Werknemer is ziek en hervat na 14 maanden voor 20% in de eigen functie.

undefined

Loondoorbetaling vindt plaats tot einde dienstverband. Gedurende het derde ziektejaar kan in uitzonderlijke situaties ook sprake zijn van loondoorbetaling van 80% over de verlofuren wegens ziekte. Dit is het geval als uw werkgever van UWV een sanctie heeft gekregen i.v.m. te weinig re-integratieinspanningen. Houdt u zich daarentegen niet aan de re-integratieverplichtingen, dan kan uw werkgever gedurende de loondoorbetalingsverplichting uw loon stop zetten.

Tevens kunt u recht hebben op een toeslag op basis van de Toeslagenwet als u door de loonkorting onder het sociaal minimum komt.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en mail dit naar hem/haar.