Werkgever
Werknemer

Verzuimstappenplan

Deskundigenoordeel

Als u en uw werknemer het niet eens worden over de te maken afspraken, of u wenst een onafhankelijk oordeel, dan kunt u of de werknemer een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen.

Het deskundigenoordeel biedt zowel u als de werknemer de mogelijkheid om aan een onafhankelijke deskundige een meningsverschil over re-integratie voor te leggen. U kunt ook een deskundigenoordeel vragen als u behoefte heeft aan een onafhankelijk oordeel. Er hoeft dus géén sprake te zijn van een meningsverschil. UWV geeft geen bindend oordeel. 

Als de werknemer zonder goede reden niet meewerkt aan het deskundigenoordeel kunt u de loondoorbetaling stopzetten. Als u niet meewerkt aan een deskundigenoordeel dan baseert UWV het oordeel op de informatie van de werknemer. 

De eigenrisicodrager WGA en zijn ex-werknemer kunnen een deskundigenoordeel aanvragen over de re-integratie-inspanningen van de ex-werkgever na afloop van het dienstverband. 

UWV geeft binnen 2 weken na ontvangst van de aanvraag het deskundigenoordeel af. De kosten voor het deskundigenoordeel zijn voor u € 400 en voor de werknemer € 100. 

Deskundigenoordeel O&O

Voor werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs (O&O) is het mogelijk om bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid een Deskundigenoordeel O&O aan te vragen.

Na 2 jaar ziekte kan de werkgever, als aan de voorwaarden is voldaan, overgaan tot ontslag en herplaatsing van de werknemer.

Is er geen overeenstemming tussen werkgever en werknemer over het voorgenomen ontslag, of is er een periode van 1 jaar na dagtekening van de WIA-beslissing verstreken, dan kan de werkgever een Deskundigenoordeel O&O bij UWV aanvragen. De werkgever moet de werknemer (schriftelijk) in kennis gesteld hebben van het voorgenomen ontslag.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Verzuimstappenplan

Deskundigenoordeel

Als uw werkgever en u het niet eens worden over de te maken afspraken, of u wenst een onafhankelijk oordeel, dan kunt u of uw werkgever een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen.

Het deskundigenoordeel biedt zowel u als uw werkgever de mogelijkheid om aan een onafhankelijke deskundige een meningsverschil over re-integratie voor te leggen. U kunt ook een deskundigenoordeel vragen als u behoefte heeft aan een onafhankelijk oordeel. Er hoeft dus géén sprake te zijn van een meningsverschil. UWV geeft geen bindend oordeel.

UWV geeft binnen 2 weken na ontvangst van de aanvraag het deskundigenoordeel af. De kosten voor het deskundigenoordeel zijn voor u € 100 en voor uw werkgever € 400.