Tips bij re-integratie

Vergroten van eigen initiatief

Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor verzuim en re-integratie. Stimuleer de werknemer om zelf met voorstellen voor re-integratie te komen. Ook bij vervanging is het belangrijk om dit met de zieke werknemer te bespreken.

Zorgvuldige communicatie:

 • Houd persoonlijk contact met de werknemer. Zoek hem thuis op als naar het werk komen moeilijk is.
 • Ga bij een verzuimgesprek uit van feiten zoals de verzuimcijfers en vraag naar oplossingen van het probleem.
 • Geef de werknemer tijd om na te denken en maak vervolgafspraken.
 • Documenteer de gesprekken en vervolgafspraken goed.
 • Zorg voor goede communicatie met de bedrijfsarts en tussen bedrijfsarts en werknemer.
 • Check of de werknemer voldoende op de hoogte is van de processtappen van WVP en dus van rechten en plichten bij verzuim en re-integratie.
 • Zorg voor het ‘managen van verwachtingen’; naarmate verzuim langer duurt, neemt de kans op onenigheid en conflicten toe. Vaak omdat de verwachtingen verschillend en niet uitgesproken zijn. Gaat de werknemer uit van blijvende arbeidsongeschiktheid? Of juist van volledige terugkeer in het eigen werk? Schakel de bedrijfsarts in – of een arbeidsdeskundige van UWV - als er onduidelijkheid is over de mogelijkheden die een werknemer heeft om te werken.
 • Bij een cirkel van hulp: zorg dat iedereen up-to-date blijft en dat neuzen zo veel mogelijk dezelfde kant op staan.

Betrek collega’s bij begeleiding en re-integratie:

 • Informeer bij de werknemer wat de collega’s verteld zal worden over de ziekte en de re-integratie: let op de privacy en ga niet in op medische gegevens.
 • Informeer de collega’s over het verzuim van de werknemer en over de verwachting wanneer deze weer terugkeert.
 • Vraag collega’s om steun en aandacht te geven aan de zieke collega.
 • Betrek de naaste collega’s bij de nazorg en begeleiding als een werknemer weer is teruggekeerd in het werk.

Aandacht voor nazorg:

 • Hanteer de stelregel dat de nazorgperiode de helft is van de verzuimperiode.
 • Ook bij terugkeer na verzuim is het belangrijk om contact te blijven houden. Wees alert op uitvalrisico’s (kort frequent verzuim, onvrede, neiging tot terugtrekken/onttrekken aan taken, conflicten, extra werkdruk, ingrijpende veranderingen op het werk).
 • Vraag na of werk- of taakaanpassingen (nog steeds) werken en nodig zijn.
 • Vaak zijn taakaanpassingen tijdelijk van aard (bijvoorbeeld voor de rest van het schooljaar): wees alert op vervolgafspraken na die tijd: zijn die adequaat?
 • Bij terugkeer na een arbeidsconflict moet opgelet worden of afspraken met/over de conflictbron nagekomen worden.