Good Practice

Loopbaanbegeleiding succesvol bij re-integratie

Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Brabant, wil zich positief onderscheiden in haar werkgeversrol. Een voorbeeld daarvan is het leveren van een positieve bijdrage aan de loopbaanontwikkeling van alle medewerkers. Om dit te realiseren is ProMotion van start gegaan. Dit loopbaancentrum ondersteunt schoolleiders in hun verantwoordelijkheid voor het personeelsbeleid.

Bij OMO is een paar jaar geleden een cultuuromslag ingezet, waarin de nadruk wordt gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de personeelsleden en waarin continue aandacht voor loopbaanontwikkeling als een vanzelfsprekendheid wordt gezien. OMO wil beter gebruik maken van talenten en competenties van personeelsleden en loopbaanontwikkeling niet pas aan de orde laten komen wanneer iemand vastloopt. En ProMotion faciliteert hierbij, aldus Lonneke Ploum, hoofd van ProMotion.

Onnodige uitval voorkomen

Het loopbaancentrum is sinds 1 januari 2010 actief en inmiddels weten medewerkers de weg naar ProMotion te vinden. Door de begeleiding van ProMotion vinden mensen veelal een nieuwe manier om met hun huidige werk om te gaan of ze vinden de weg naar ander werk binnen of buiten de organisatie. Doordat medewerkers en leidinggevenden steeds vaker tijdig aan de bel trekken, wordt meer en meer onnodige uitval voorkomen.

Het grote pluspunt van ProMotion is wellicht de onafhankelijke positie t.o.v. zowel werkgever als werknemer. “Deze positie maakt dat onze klanten zich veilig voelen en er in openheid gesproken en onderzocht kan worden,” aldus loopbaanadviseur Jolanda Oorschot. Verder helpt het dat ProMotion over veel kennis en een uitgebreid netwerk beschikt. Er zijn veel mogelijkheden om te onderzoeken wat een passende volgende stap voor iemand is. Jolanda: “Medewerkers worden steviger en zelfverzekerder. Het is fijn ze perspectief te bieden.”

Positieve resultaten in re-integratietraject

In de praktijk komen medewerkers vooral naar ProMotion in het kader van hun eigen loopbaanontwikkeling. Vaak omdat ze nieuwsgierig zijn naar hun mogelijkheden. Als medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen loopbaan en daardoor stappen durven zetten om meer werkplezier te krijgen, zal uiteindelijk veel uitval door ziekte voorkomen kunnen worden. Om die reden is het  goed dat mensen die niet zijn uitgevallen door ziekte, op grote schaal gebruik maken van ProMotion.

Een loopbaancentrum zoals ProMotion kan echter ook positieve resultaten opleveren in een re-integratietraject. Loopbaanadviseur Vronie Veugelers beschrijft hoe twee medewerkers die met klachten uitvallen, met hulp van ProMotion weer succesvol aan het werk zijn.

“Onlangs viel een docent uit met burn-outklachten. Voor klachtenvermindering had hij al psychische begeleiding van een extern deskundige. Toen de ergste klachten voorbij waren startte het traject bij ProMotion. Eerst werd onderzocht hoe het gekomen was dat hij was ‘vastgelopen’. Door een biografische opdracht, waarin de docent terugkerende patronen in zijn (werk)leven ontdekte, werd duidelijk hoe hij ziek geworden was. Via coaching hielp de loopbaanadviseur de docent vervolgens dit patroon te doorbreken. Op een systematische manier werden zaken op een rijtje gezet en knopen doorgehakt. Tijdens het hele traject was er af en toe een driegesprek met de leidinggevende, waarin de docent zijn leidinggevende op de hoogte stelde van de voortgang van het traject. Zo’n driegesprek is erg belangrijk voor het wederzijdse begrip.

Uiteindelijk had de docent besloten zijn loopbaan een heel andere richting te geven en afscheid te nemen van OMO. Toen de kogel eenmaal door de kerk was, was dat meteen merkbaar in het herstelproces van de docent. De toegenomen energie was duidelijk waarneembaar. Omdat de leidinggevende goed op de hoogte gehouden was tijdens het traject, begreep zij de beslissing van de docent heel goed. De school en de docent zijn in goede verstandhouding uit elkaar gegaan. De arbeidsovereenkomst is met wederzijds goedvinden beëindigd. Inmiddels heeft de docent ander werk buiten OMO gevonden.”

In een andere casus viel ook een docent uit met burn-outklachten. Ook hij twijfelde of hij wel op de goede plaats zat. Maar in het beroepenonderzoek kwam naar voren dat zijn huidige functie in meerdere opzichten zeer passend was. In zijn geval moest kritisch gekeken worden naar de manier waarop hij zijn werk uitoefende. In een driegesprek dacht de leidinggevende hierover goed mee. Samen ontdekten docent en leidinggevende waar het mis was gegaan. Het bleek een combinatie te zijn van de cultuur binnen de betreffende school (iedereen werkt hard en doet veel voor elkaar) en de moeite die de medewerker heeft met het aangeven en bewaken van zijn eigen grenzen. De medewerker is vervolgens aan de slag gegaan met deze bevindingen en is gecoacht op assertiviteit. Het duidelijk aangeven van zijn grenzen zorgde voor meer rust en ruimte, waardoor hij het werk een stuk aangenamer vond en zijn energie weer heeft terug gekregen.

Tips van de loopbaanadviseurs van ProMotion

  • Werk aan een cultuur waarbinnen de nadruk ligt op eigen verantwoordelijkheid en waarin loopbaanontwikkeling een vanzelfsprekendheid is
  • Zorg voor een onafhankelijke schakel tussen werkgever en werknemer
  • Schep een veilig kader waarbinnen partijen open kunnen communiceren
  • Preventief handelen: wacht niet tot er iets aan de hand is. Richt je op de gezonde medewerkers
  • Zorg voor goede kennis van zaken (poortwachterprocedure etc.) bij alle betrokken partijen
  • Maatwerk. Ieder geval is anders, voorkom aannames en kijk goed naar de wensen en mogelijkheden van alle betrokken partijen
  • Maak duidelijke afspraken over rol- en taakverdeling met alle betrokkenen in een re-integratietraject. Voer één of meerdere driegesprekken met medewerker + casemanager + loopbaanadviseur (en eventueel betrokken arbeidsdeskundige).