Werkgever
Werknemer

Gronden van opzegging

Openbaar voortgezet onderwijs

In het openbaar voortgezet onderwijs zijn de werknemers aangesteld als ambtenaar. De rechtspositie van uw werknemer is vastgelegd in het rechtspositiereglement waarin de CAO is neergelegd en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Ontslagredenen binnen het openbaar onderwijs zijn onder andere:

 • Op schriftelijk verzoek;
 • Wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd;
 • Wegens een reorganisatie;
 • Wegens gebrek aan een passende vacature na lang buitengewoon verlof;
 • Wegens ernstige mate van onbekwaamheid of ongeschiktheid anders dan wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid die tenminste 24 maanden heeft geduurd, waarbij herstel niet binnen 6 maanden te verwachten is en er geen reële herplaatsingsmogelijkheden zijn;
 • Wegens een onherroepelijk geworden veroordeling tot vrijheidsstraf wegens misdrijf;
 • Wegens het bij of in verband met indiensttreding of keuring opzettelijk verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen;
 • Strafontslag wegens plichtsverzuim;
 • Ook is ontslag wegens overige redenen van gewichtige aard mogelijk.

Aan het ontslag kunnen onderhandelingen vooraf gaan; dat is met name wanneer sprake is van ongeschiktheid/onbekwaamheid dan wel van een arbeidsconflict (of wat vaak voorkomt, een combinatie van beide). Partijen maken dan afspraken over de voorwaarden van het ontslag.


Bijzonder voortgezet onderwijs

De werkgever kan een dienstverband voor onbepaalde tijd opzeggen op grond van:

a. Het vervallen van arbeidsplaatsen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden;
b. Langdurige (minstens 2 jaar) ziekte of arbeidsongeschiktheid;
c. Frequent ziekteverzuim;
d. Onbekwaamheid of ongeschiktheid anders dan onder b;
e. Verwijtbaar handelen of nalaten;
f. Werkweigering wegens een ernstig gewetensbezwaar;
g. Verstoorde arbeidsverhouding:
h. Andere gewichtige omstandigheden.

Voor tussentijdse opzegging van een tijdelijk dienstverband geldt hetzelfde.

De werknemer kan altijd opzeggen. Hij is daarbij niet gebonden aan bepaalde redenen.


Transitievergoeding

In het bijzonder onderwijs heeft de werknemer meestal recht op een transitievergoeding als u de arbeidsovereenkomst opzegt en de werknemer minstens 2 jaar in dienst was. De transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband, de leeftijd van de werknemer en de hoogte van zijn salaris. Op het internet vindt u verschillende modules voor de berekening van de transitievergoeding.

Meer informatie

Zie de Sociale Zekerheidswijzer, ontslagredenen.

De gronden voor opzegging zijn verschillend voor bijzonder voortgezet onderwijs en openbaar voortgezet onderwijs.

Gronden van opzegging

Openbaar voortgezet onderwijs

In het openbaar voortgezet onderwijs zijn de werknemers aangesteld als ambtenaar. Uw rechtspositie is vastgelegd in het rechtspositiereglement waarin de CAO is neergelegd en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Ontslagredenen binnen het openbaar onderwijs zijn onder andere:

 • Op schriftelijk verzoek;
 • Wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd;
 • Wegens een reorganisatie;
 • Wegens gebrek aan een passende vacature na lang buitengewoon verlof;
 • Wegens ernstige mate van onbekwaamheid of ongeschiktheid anders dan wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid die tenminste 24 maanden heeft geduurd, waarbij herstel niet binnen 6 maanden te verwachten is en er geen reële herplaatsingsmogelijkheden zijn;
 • Wegens een onherroepelijk geworden veroordeling tot vrijheidsstraf wegens misdrijf;
 • Wegens het bij of in verband met indiensttreding of keuring opzettelijk verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen;
 • Strafontslag wegens plichtsverzuim;
 • Ook is ontslag wegens overige redenen van gewichtige aard mogelijk.

Aan het ontslag kunnen onderhandelingen vooraf gaan; dat is met name wanneer sprake is van ongeschiktheid/onbekwaamheid dan wel van een arbeidsconflict (of wat vaak voorkomt, een combinatie van beide). Partijen maken dan afspraken over de voorwaarden van het ontslag.


Bijzonder voortgezet onderwijs

De werkgever kan een dienstverband voor onbepaalde tijd opzeggen op grond van:

a. Het vervallen van arbeidsplaatsen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden;
b. Langdurige (minstens 2 jaar) ziekte of arbeidsongeschiktheid;
c. Frequent ziekteverzuim;
d. Onbekwaamheid of ongeschiktheid anders dan onder b;
e. Verwijtbaar handelen of nalaten;
f. Werkweigering wegens een ernstig gewetensbezwaar;
g. Verstoorde arbeidsverhouding:
h. Andere gewichtige omstandigheden.

Voor tussentijdse opzegging van een tijdelijk dienstverband geldt hetzelfde.

Als werknemer kunt u altijd opzeggen. U bent daarbij niet gebonden aan bepaalde redenen.


Transitievergoeding

In het bijzonder onderwijs heeft de werknemer meestal recht op een transitievergoeding als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt en de werknemer minstens 2 jaar in dienst was. De transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband, de leeftijd van de werknemer en de hoogte van zijn salaris. Op het internet vindt u verschillende modules voor de berekening van de transitievergoeding.

De gronden voor opzegging zijn verschillend voor bijzonder voortgezet onderwijs en openbaar voortgezet onderwijs.